Księgowość

 1. Opracowanie lub aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości
  • opracowywanie planu kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i postulatów właścicieli czy kadry zarządzającej;
  • opracowywanie instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i instrukcji o prowadzeniu i rozliczaniu inwentaryzacji.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej;
  • prowadzenie rachunkowości zarządczej zgodnie z potrzebami firmy;
  • opracowywanie informacji, raportów i analiz na użytek wewnętrzny;
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i statystycznych;
  • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych współpracujących z naszym klientem, takich jak banki, ubezpieczyciele i leasingodawcy, a także w celu ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe;
  • sporządzanie szczegółowego stanu rozrachunków z kontrahentami, ich kontrola i analiza;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
   • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   • bilans,
   • rachunek zysków i strat,
   • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
   • zestawienie zmian w kapitale własnym,
   • dodatkowe informacje i objaśnienia.
  • współudział w procesie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.
 3. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • opracowanie podanalityki do zapisów w księdze przychodów i rozchodów na indywidualne potrzeby naszych klientów (do celów decyzyjnych);
  • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją pod względem formalno-rachunkowym;
  • opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
 4. Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 5. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla celów rozliczenia podatku;
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji;
 7. Prowadzenie pełnej analityki rozliczenia podatków;
 8. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji.

Kadry i płace

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących prace w ramach umów zlecenia i umów o dzieło;
 • opracowywanie list wynagrodzeń wraz z możliwością pełnego utajnienia systemu płacowego;
 • rozliczanie płac, rozliczanie obciążeń podatkowych i obciążeń ZUS;
 • opracowywanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT) i ZUS;
 • opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej dla pracowników oraz sprawozdawczości rocznej do rozliczenia rocznego dochodowego;
 • reprezentowanie firmy klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie rozliczeń pracowniczych;
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy w zakresie prawa pracy;
 • opracowanie systemu sprawozdawczości zgodnego z potrzebami klienta;
 • prowadzenie kartotek urlopów pracowniczych i innych nieobecności (ewidencja czasu pracy);
 • opracowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • prowadzenie korespondencji urzędowej w związku zatrudnianiem pracowników;
 • pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudniania pracowników oraz ich zwalniania;
 • rozliczanie obciążeń na PFRON;
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy;
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich;
 • kontrolowanie terminów szkoleń BHP;
 • opracowanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych itp.);
 • pomoc przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Doradztwo gospodarcze

 • Zakładanie przedsiębiorstw we wszelkich formach dopuszczonych prawem;
 • zmiany form organizacyjnych podmiotów gospodarczych, w tym m. innymi: przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, wspólne przedsięwzięcia, fuzje;
 • opracowywanie dokumentacji do uzyskania kredytu bankowego;
 • ocena zwrotu środków przy wdrożeniu przedsięwzięcia gospodarczego;
 • tworzenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie dla optymalizacji kosztów;
 • analizy finansowe i rachunkowość zarządcza;
 • pomoc inwestorom zagranicznym w uruchomieniu działalności gospodarczej w Polsce;
 • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Szkolenia BHP

 • Szkolenia wstępne dla pracowników,
 • szkolenia okresowe dla pracowników,
 • szkolenia dla pracodawców,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • kompleksowy nadzór BHP.