1. Opracowanie lub aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości

 • opracowywanie planu kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i postulatów właścicieli czy kadry zarządzającej;
 • opracowywanie instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i instrukcji o prowadzeniu i rozliczaniu inwentaryzacji.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej;
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej zgodnie z potrzebami firmy;
 • opracowywanie informacji, raportów i analiz na użytek wewnętrzny;
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i statystycznych;
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych współpracujących z naszym klientem, takich jak banki, ubezpieczyciele i leasingodawcy, a także w celu ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe;
 • sporządzanie szczegółowego stanu rozrachunków z kontrahentami, ich kontrola i analiza;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym, 
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • współudział w procesie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

3. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • opracowanie podanalityki do zapisów w księdze przychodów i rozchodów na indywidualne potrzeby naszych klientów (do celów decyzyjnych);
 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją pod względem formalno-rachunkowym;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

4. Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;

5. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla celów rozliczenia podatku; 

6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji; 

7. Prowadzenie pełnej analityki rozliczenia podatków; 

8. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji.